فایل فلش رسمی فارسی چهار فایل J700F 5.1.1

J700FXXU1AOI1_DS

به ds یا dd یا dh بودن دستگاه خود توجه کنید